Album Ảnh Ba Vì – Đền Thượng – Đền Thờ Bác Hồ

Album về hành trình về với Tản Lĩnh sơn, với Đền Thượng, với Bác Hồ.